Regulamin

obiektu Villa Karpacz

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z LOKALU PRZEZ KLIENTA 


Villa Karpacz – P.H.U. Marzena Sałek z siedzibą w Karpaczu, przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 9A, zarejestrowana w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6111746183, REGON: 020394510, będąca stroną umowy najmu pokoju lub apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny z Klientem. 


Klient – osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowy najmu pokoju lub apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny), będącego w dyspozycji Villa Karpacz.

 
Pokój – pomieszczenie mieszkalne, szczegółowo opisane w ofercie przedstawionej na stronie internetowej Villa Karpacz, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych. 


Apartament – lokal mieszkalny, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej Villa Karpacz, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych. 


 
§ 1 
Postanowienia ogólne 


1. Niniejsze ogólne warunki korzystania z lokali, zwane dalej Warunkami, regulują wszelkie zasady na których odbywa się wynajem pokoi i apartamentów, oraz są one w pełni wiążące. 
2. Villa Karpacz oświadcza, że na mocy swojego prawa własności, jest uprawniona do świadczenia usług czasowego udostępniania Pokoi i Apartamentu Klientom na krótkotrwałe pobyty wypoczynkowe lub turystyczne. 
3. W ramach umowy najmu, Villa Karpacz zobowiązuje się przygotować Pokój lub Apartament dla Klienta oraz udostępnić go, w zamian za ustalone wynagrodzenie. 
4. Villa Karpacz stosuje się do Kodeksu dobrych praktyk w dziedzinie hotelarstwa (Kodeks Hotelarza) z 2004 r. 
5. Villa Karpacz świadczy również usługi towarzyszące krótkotrwałemu najmowi Pokoi oraz Apartamentu takie jak: marketingowe, reklamowe, utrzymania czystości i dozoru oraz informacyjne. 


§ 2 
Rezerwacja 


1. Przed dokonaniem rezerwacji i zawiązaniem umowy najmu, Klient zobowiązuje się zapoznać z treścią niniejszego Regulaminu. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. 
2. Rezerwacji można dokonywać przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. W takim przypadku, zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. 
3. Aktualny katalog Pokoi i Apartamentów do krótkotrwałego, turystycznego wynajmu wraz z ich szczegółowym opisem znajduje się na stronie www.villakarpacz.pl  
4.Rezerwacji Apartamentu Klient może dokonywać w następujący sposób:  
a. on-line, poprzez stronę internetową www.villakarpacz.pl, 
b. drogą mailową, poprzez pocztę elektroniczną (adres e-mail: rezerwacje@villakarpacz.pl) 
c. telefonicznie, pod numerem +48 790 511 811  
5. Do dokonania rezerwacji on-line, Klient powinien skorzystać z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox lub Opera. 
6. Klient po dokonaniu rezerwacji Pokoju lub Apartamentu on-line lub drogą mailową, otrzyma informację dotyczącą aktualnego statusu złożonej rezerwacji, warunków i terminu płatności, oraz finalnie potwierdzenia rezerwacji. 
7. W przypadku dokonania rezerwacji drogą telefoniczną, potwierdzenie dokonania rezerwacji zostanie przekazane również drogą telefoniczną. Potwierdzenie dokonania rezerwacji drogą telefoniczną oznacza również zawiązanie umowy na warunkach określonych w Regulaminie. 
8. W przypadku dokonania rezerwacji i niepotwierdzenia jej w ciągu 24 godzin od jej dokonania, rezerwacja zostanie anulowana. 
9. Rezerwacji Pokoi oraz Apartamentów, można dokonywać na okres, co najmniej 2 dni, co stanowi też minimalny czas trwania umowy najmu. 
10. Zdjęcia, wyposażenie i udogodnienia Apartamentów oraz podane na stronie internetowej ceny mają jedynie charakter informacyjny, poglądowy i reklamowy. Rzeczywisty stan Apartamentu oraz cena jego wynajmu podana zostaje w formularzu otrzymanym po dokonaniu rezerwacji lub w rozmowie telefonicznej. 


§ 3 
Opłata za usługę i warunki płatności 


1. Wysokość opłaty za wynajem Pokoju lub Apartamentu na pobyt turystyczny jest każdorazowo podana w systemie rezerwacyjnym znajdującym się na stronie internetowej Villi Karpacz, lub telefonicznie przy dokonywaniu rezerwacji.
2. Opłata wskazana w ofercie cenowej na stronie internetowej i w formularzu rezerwacyjnym zawiera 8% podatek od towarów i usług. 
3. Opłata za wynajem  Pokoju lub Apartamentu obejmuje: 
-opłatę za przygotowanie pomieszczenia 
-opłatę za pobyt w Pokoju lub Apartamencie liczby osób ustalonej w umowie 

4. Do opłaty za wynajem doliczane mogą być dodatkowe opłaty i kaucje, wskazane w systemie rezerwacji. 
5. Umowa najmu nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany bielizny i ręczników, wypożyczenia łóżeczka dziecięcego, i innych usług dodatkowych.
6. Po dokonaniu rezerwacji w ciągu 1 dnia (24 godzin) Klient zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Villi Karpacz wskazany w formularzu rezerwacyjnym zadatek w wysokości 40% lub 100% całkowitej kwoty rezerwacji za wynajem Pokoju lub Apartamentu, zależnie od wybranego przez Klienta planu cenowego. 
7. Wysokość kwoty wpłaconego zadatku przez Klienta, jest każdorazowo zaliczana na poczet realizacji przyszłej usługi noclegowej, i nie podlega zwrotowi. 
8. W przypadku wybrania opcji przedpłaty w formie zadatku (40%), pozostałą część całkowitej kwoty rezerwacji Klient może uiścić przed przyjazdem na konto Villi Karpacz, lub na miejscu w dniu zameldowania kartą płatniczą lub gotówką. 
9. Rabat wynikający z dokonania rezerwacji na stronie Villa Karpacz, przyznawany jest tylko i wyłącznie w przypadku pokrycia całkowitej kwoty rezerwacji z góry przy składaniu rezerwacji na stronie Villi, rabat nie obowiązuje w przypadku złożenia rezerwacji z przedpłatą (40%) oraz dokonania rezerwacji w zewnętrznych serwisach Bookingowych. 
10. Płatności można dokonywać:  
-Przelewem bankowym na konto o Nr. 14 1020  2124 0000 8502 0174 7484 
-Kartą, przelewem ON-LINE i innymi dostępnymi formami płatności dostępnymi w systemie rezerwacji 
-Osobiście w obiekcie kartą płatniczą lub gotówką 


§ 4 
Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Klienta 


1. Zmiana terminu rezerwacji pokoju lub apartamentu, możliwa jest w ciągu 2 dni od złożenia rezerwacji, po tym czasie dokonanie zmian terminu jest niemożliwe. 
2. Rezygnacja z pobytu wiąże się z utratą wszystkich wpłaconych środków, oraz utratą niewykorzystanych świadczeń. 


§ 5 
Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Villa Karpacz 


1. Zmiana rezerwacji przez Villa Karpacz jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia ze strony Villa Karpacz. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie pokoi lub apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę Pokoju lub Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody.  
2. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w § 5 pkt. 1 Villa Karpacz ma obowiązek zaproponować Klientowi inny termin lub odstąpić od umowy, zwracając Klientowi uiszczoną już przedpłatę w pełnej wysokości. 
3. W wyjątkowych sytuacjach (awarii w Pokoju lub Apartamencie lub innego zdarzenia losowego) Villa Karpacz zastrzega sobie możliwość udostępnienia lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego, w tej samej miejscowości. W wypadku braku zgody Klienta na lokal zastępczy umowa ulega rozwiązaniu, a Villa Karpacz ma obowiązek zwrócić Klientowi wpłaconą przez niego opłatę rezerwacyjną. 
4. Villa Karpacz zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji bez podania powodu w ciągu 24 h od jej dokonania. W przypadku anulowania rezerwacji Klient otrzyma zwrot wszystkich wpłaconych środków. 


§ 6 
Procedura pobytu Klienta 


1. Pobyt w Pokoju lub apartamencie zaczyna się od godziny 15.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Klient zobowiązany jest dokonać odbioru Pokoju lub Apartamentu od pracownika z obsługi o ustalonej przez Strony godzinie nie później niż do 22:00, sprawdzając jego stan techniczny i czystość.  Przyjazdy w godzinach nocnych po godzinie 22:00, mogą być objęte dodatkową opłatą w wysokości 100 złotych. 
2. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Villa Karpacz ma prawo pobrać od Klienta kaucję w przypadku wynajmu lokalu typu Apartament, wysokość ewentualnej kaucji określona jest każdorazowo w systemie rezerwacji dostępnym na stronie Villa Karpacz, a w przypadku złożenia rezerwacji telefonicznie, przekazywana droga telefoniczną. Kaucja jest nieoprocentowana i zwracana przelewem Klientowi na jego numer rachunku bankowego do 3 dni po dacie jego wymeldowania. 
3. Zakończenie pobytu następuje o godzinie 11.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Do godz. 11.00 Klient zobowiązany jest do przekazania kluczy od Apartamentu właścicielowi, lub pozostawienie ich w umówionym z właścicielem miejscu. 
4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 06:00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców. 
5. Klient zobowiązuje się do eksploatacji Pokoju lub Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu. 
6. Palenie w pokojach i apartamentach jest zabronione. Klient nie przestrzegający tego zakazu zostanie obciążony opłatą w wysokości 500 złotych. 
7. Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Pokój lub Apartament w przypadku jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz oraz mieć staranną pieczę nad kluczem. 
8. Klient zobowiązuje się do dopilnowania, aby liczba osób przebywających z nim w Pokoju lub Apartamencie nie przekraczała tej, która została określona w złożonej rezerwacji. 
9. Klient zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Pokoju lub Apartamencie chyba, że uzgodniono inaczej z Villą Karpacz lub biurem rezerwacji)
10. Klient oraz osoby mu towarzyszące są zobowiązane do umożliwienia przedstawicielowi Villa Karpacz ich czasowego zameldowania w  Pokoju lub Apartamencie. 
11. Villa Karpacz nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu w którym usytuowany jest pokój lub apartament jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od obiektu dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich. 
12. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie Villa Karpacz ma prawo potrącić Klientowi z ewentualnej kaucji należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej, koszty doprowadzenia Pokoju lub Apartamentu do stanu pierwotnego bądź należytego, jak i innych odszkodowań. W przypadku gdy wartość w/w roszczeń przekracza wartość kaucji, Klient zobowiązany jest niezwłocznie pokryć tę różnicę. 
13. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie, Villa Karpacz ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z pokoju lub apartamentu. 
14. W trakcie pobytu w Pokoju lub Apartamencie Klient ma prawo zgłaszać wszelkie uwagi i żądania pod numer telefonu i adres e-mail, widniejące na stronie internetowej Villi Karpacz. 


§ 7 
Dane kontaktowe 

1. Villa Karpacz korzysta z następujących danych kontaktowych: 
-nr telefonu: +48 790 511 811  
-adres strony internetowej: www.villakarpacz.pl  
-adres poczty elektronicznej: rezerwacje@villakarpacz.pl  
2. Właścicielem serwisu www.villakarpacz.pl jest P.H.U Marzena Sałek, Właścicielowi przysługują również prawa majątkowe do niniejszego serwisu. 


§ 8 
Odstąpienie od umowy 


Na podstawie Art. 38 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Villa Karpacz umowy. 

§ 9 
Reklamacje 

1. Klient ma prawo do korzystania z prawa do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu, stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa. 
2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej zgłoszenie pisemnie do siedziby firmy. 
3. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od ich otrzymania. Informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, adres pocztowy lub drogą telefoniczną. 
 


§ 10 
Polityka Prywatności 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest P.H.U Marzena Sałek z siedzibą w Karpaczu, ul. M.Skłodowskiej-Curie 9A (dalej Administrator). W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu rezerwacje@villakarpacz.pl lub pod numerem 790 511 811. 
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: 
-zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji, 
w przypadku dodatkowo wyrażonej zgody – także w celu przesyłania Państwu treści marketingowych, zawierających w szczególności informacje o informacje o promocjach, usługach, konkursach, eventach a także dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z wysyłaniem tych treści. 
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: 
niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
-prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji oraz na realizacji działań marketingowych (6 ust. 1 lit. f RODO). 
3. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres korzystania przez Państwa z tych usług. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail będą przechowywane jeszcze przez okres 3 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z tych usług. 
4. Jeśli zażądają Państwo zaprzestania wysyłania treści marketingowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od otrzymania tego żądania. Wówczas Państwa dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z tą wysyłką. 
5. Przysługuje Państwu prawo do: 
-żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 
-wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych, 
-wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usług przez Administratora. 
7. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. 
8. Dostęp do Państwa danych osobowych będzie mieć personel Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.